e-shop

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení a podmínky společnosti SETORA, spol. s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje

1. PREAMBULE

1.1. Tyto všeobecné podmínky prodeje (dále pouze „Podmínky") platí pro všechny prodeje uskutečňované společností Setora, spol. s r.o. (dále jen „Setora"). Od těchto podmínek se lze odchýlit pouze ve zvláštních případech a to za podmínky, kdy to Setora schválí před uzavřením smlouvy.

1.2. Kupující bere zejména na vědomí tu skutečnost, že učiněním objednávky souhlasí bez jakékoli výhrady s těmito Podmínkami a vzdává se svých vlastních všeobecných obchodních podmínek, které jsou obsaženy v jeho obchodních dokumentech, zejména v jeho korespondenci a v jeho nákupních objednacích listech, bez ohledu na den, kdy je Setora seznámena s jejich obsahem.

2. VZNIK SMLOUVY MEZI STRANAMI

2.1. Nabídky učiněné ze strany Setory zůstávají v platnosti jeden (1) měsíc. Po uplynutí této doby musí být takové nabídky ze strany Setory potvrzeny. Takovéto nabídky však nejsou považovány za projev vůle směřující k uzavření smlouvy. Smlouva může být uzavřena pouze způsobem uvedeným v odstavci 2.3. těchto Podmínek.

2.2. Setora je vázána pouze právními úkony učiněnými svými zástupci nebo zaměstnanci, které jsou ze strany Setory následně písemně potvrzeny.

2.3. Bez ohledu na to, zda objednávka předcházela nabídce či nikoli, je smlouva uzavřena pouze tehdy, kdy kupující od Setory obdrží potvrzení své objednávky. Toto ustanovení se použije jak na původní objednávku, tak na jakékoliv k ní učiněné dodatky.

2.4. Pokud je přijetí objednávky potvrzeno, může být tato objednávka doplňována nebo měněna pouze s předchozím souhlasem Setory a za podmínky, že tímto vzniklé náklady jdou k tíži kupujícího.

3. OBSAH SMLOUVY

Nabídky, ocenění a přijetí objednávek ze strany Setory se vždy týkají pouze a výlučně výrobků a/nebo služeb výslovně uvedených.

4. ZPŮSOB PRODEJE

4.1. Pokud není stanoveno jinak v přijetí objednávky, všechny obchody budou považovány za uzavřené v souladu s „CPT" nebo „Ex-works".

4.2. Každá podmínka definující způsob prodeje, která je uvedena ve smlouvě, bude vykládána v souladu s INCOTERMS vydanými Mezinárodní obchodní komorou s účinností k datu účinnosti smlouvy.

4.3. Jestliže Setora na základě žádosti kupujícího a na jeho vlastní účet provede úkony jiné, než jsou požadovány podle smluvených podmínek INCOTERMS, provedení těchto úkonů nemění ani obsah smlouvy ani smluvené podmínky INCOTERMS. Všechny takto vzniklé náklady jdou výlučně k tíži kupujícího a musí být zaplaceny na základě obdržení faktury.

5. DOKUMENTACE

5.1. Hmotnosti, rozměry, objemy, provedení a ostatní údaje uvedené v technické a obchodní dokumentaci Setory mají pouze informativní charakter a stávají se závaznými pouze tehdy, kdy je to výslovně uvedeno v písemném přijetí objednávky.

5.2. Všechna dokumentace dodaná kupujícímu zůstává výlučným vlastnictvím Setory a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Setory předána jakékoli třetí straně nebo z ní nesmí být pořizovány kopie.

6. DODÁNÍ - PŘECHOD VLASTNICTVÍ

6.1. Zboží je považováno za dodané a nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem, kdy je zboží dáno k dispozici kupujícímu v souladu se smluvenými podmínkami INCOTERMS, a to i v případě, že nedojde k převodu vlastnictví podle článku 15.

6.2. Zboží dodané v souladu s objednávkou není možno bez předchozí dohody se Setorou vrátit ani vyměnit.

6.3. Setora si vyhrazuje právo uskutečňovat dílčí dodávky s odpovídajícími dílčími fakturami.

6.4. Uplatňuje-li kupující námitku, že dodané zboží neodpovídá smluvní specifikaci, musí tuto skutečnost maximálně do osmi (8) kalendářních dnů od dodání předmětného zboží oznámit společnosti Setora doporučeným dopisem.

7. DODACÍ LHŮTY

7.1. Pokud není v přijetí objednávky stanoveno jinak, jakákoli dodací lhůta uvedená Setorou je pouze informativního charakteru.

7.2. Počítání dodací lhůty začíná od nejpozdějšího z následujících dnů: (i) den, kdy Setora obdrží všechny informace nezbytné k vyřízení objednávky. V případě, že dodací lhůta není ve smlouvě uvedena, Setora se zavazuje dodat zboží v souladu se svými výrobními možnostmi.

7.3. Pokud není stanoveno jinak a písemně přijato Setorou, nezakládá prodlení z dodání právo kupujícího na penále z prodlení, odškodnění nebo zrušení objednávky. V žádném případě výše penále nesmí překročit 5% z celkové hodnoty dodaného zboží. Prodlení z dodání, i když zaviněné, nebude považováno za podstatné porušení smlouvy.

8. PRODLENÍ S PŘEVZETÍM

8.1. I když je kupující v prodlení s převzetím dodávky v místě a v čase stanoveném ve smlouvě, je povinen zaplatit veškeré splatné částky v termínech dohodnutých ve smlouvě. V takovém případě bude zboží uskladněno na místě vybraném Setorou na nebezpečí a na náklady kupujícího.

8.2. Jestliže kupující nepřevezme zboží do jednoho (1) měsíce po dni dodání sjednaném ve smlouvě a/nebo do osmi (8) kalendářních dní následujících po doručení doporučeného dopisu vyzývajícího kupujícího k převzetí dodávky v souladu s platným ustanovením, má Setora právo odstoupit od smlouvy, aniž je k tomu potřeba stanovení dodatečné lhůty nebo jiné výzvy. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Setory požadovat náhradu škody a nákladů spojených s dodávkou. Všechny platby, které kupující dluží za již dodané zboží musí být okamžitě uhrazeny a Setora má nárok požadovat plnou náhradu škody, která jí v souvislosti s tím vznikla.

8.3. Pokud Setora využije výše uvedené právo odstoupit od smlouvy podle článku 8.2., jsou nároky kupujícího na náhradu škody výslovně vyloučeny, pokud nedošlo ze strany Setory k úmyslnému jednání vedoucímu k podstatnému porušení smlouvy.

9. ZÁRUKY - ODPOVĚDNOST

9.1. Zboží dodané Setorou je v souladu s českými technickými normami.

9.2. Kupující je povinen důkladně si zboží prohlédnout při jeho převzetí. Z důvodu uplatnění záruky, jakákoli závada zjištěná při této prohlídce musí být neprodleně zaznamenána do dodacího listu a zaslána společnosti Setora do jednoho (1) měsíce od dodání zboží kupujícímu, jinak se má za to, že zboží žádné takového vady nemá.

9.3. Setora poskytuje šesti (6) měsíční záruku od data dodání na skryté vady v designu, výrobě a materiálech nového zboží. Kupující musí písemně oznámit Setoře reklamaci nejpozději v průběhu výše uvedené šesti (6) měsíční lhůty. Setora není povinna přihlížet k pozdějším reklamacím.

9.4. Na zboží dále prodávané v originálních obalech a na díly zakoupené Setorou od jiných dodavatelů, je záruka poskytovaná Setorou striktně omezena na záruku, kterou společnosti Setora poskytují její vlastní dodavatelé.

9.5. Na základě uvážení společnosti Setora budou výše zmíněné záruky výlučně zahrnovat výměnu nebo opravu zboží nebo jeho částí, u nichž Setora uzná, že má vady, přičemž tato výměna nebo oprava bude provedena v závodě nebo sídle společnosti Setora. Záruka nezahrnuje náklady na dopravu, balení, montáž, demontáž a ostatní s tím spojené náklady, které budou uhrazeny kupujícím. Setora nepřebírá za žádných okolností odpovědnost, která přesahuje rozsah vymezený v článku 9.

9.6. Je výslovně stanoveno, že Setora není odpovědná kupujícímu za finanční a nepřímé škody jako je ušlý zisk nebo jakékoli následné škody.

9.7. Setora neposkytne v souladu s tímto článkem záruku v případě, že doprava, skladování, instalace a způsob užívání zboží nebude v souladu s technickými normami společnosti Setora, nebo v případě, že výrobky byly opravovány kupujícím nebo třetí stranou bez předchozího souhlasu Setory.

9.8. Tato záruka se nevztahuje na žádné vady vzniklé vadným materiálem dodaným kupujícím nebo speciálním způsobem zpracování požadovaným kupujícím, ani na žádnou následnou opravu vzniklou buď z běžného opotřebení zboží, z náhodného poškození nebo zásahem vyšší moci.

10. CENY

10.1. Pokud není písemně ujednáno jinak, jsou celkové ceny kalkulovány z ceníku platného ke dni potvrzení objednávky. Setora si vyhrazuje právo měnit ceník v důsledku ekonomických změn až do dohodnutého dne dodání.

10.2. Pro každé jednotlivé dodání bude kupujícímu vystavena a zaslána faktura. Pro účely těchto Podmínek obsahuje každá faktura následující náležitosti:

- označení „faktura" v záhlaví dokumentu,
- přesné jméno, adresu, IČ, DIČ a bankovní účet Setory,
- přesné jméno, adresu, IČ, DIČ a bankovní účet kupujícího,
- popis objednaného zboží,
- cenu objednaného zboží,
- den splatnosti faktur nebo částečnou splatnost,
- datum vystavení faktury,
- podpis oprávněné osoby.

11. PLATBY

11.1. Pokud není písemně potvrzeno Setorou jinak, platby budou prováděny následujícím způsobem: (i) v korunách českých, (ii) bankovním převodem, (iii) do 14 dní po datu dodání.

11.2. K pohledávce je či před splatností bude zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s. Fakturovanou částku je kupující povinen zaplatit na účet č. 2643552/0800, pokud je faktura vystavena v korunách českých. Fakturovanou částku je kupující povinen zaplatit na účet č. 2643552/0800 nebo na účet č. 7624133 u Deutsche Bank (IBAN DE28870700240762413300), pokud je faktura vystavena v eurech.

11.3. V případě, že kupující nezaplatí fakturu do osmi (8) pracovních dní ode dne splatnosti, která je na faktuře vyznačena, dostává se, aniž je třeba zaslat upomínku, či jinou žádost o zaplacení, do prodlení. V takovém případě je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti. Veškeré náklady vynaložené v souvislosti s upomínkami/žádostmi o zaplacení jdou k tíži kupujícího. V tomto případě bude také lhůta k dodání prodloužena poměrně k délce prodlení s placením. V případě, že do osmi (8) kalendářních dní po odeslání výzvy doporučeným dopisem nebude obdržena odpověď, je Setora oprávněna odstoupit od smlouvy a požadovat odškodnění. 11.4. Setora si vyhrazuje právo na uplatnění požadavku na náhradu dalších škod vzniklých z prodlení.

11.5. V důsledku prodlení s platbou je Setora bez ohledu na dohodnuté podmínky oprávněna požadovat před odesláním nové zásilky platbu v hotovosti a pozastavit nebo ukončit jakoukoli současnou smlouvu nebo objednávku.

12. MÍSTNÍ DANĚ – PLATBY A OSVOBOZENÍ OD DANÍ

12.1. Veškeré daně, které jsou platné a účinné v době vystavení faktury, jsou vyfakturovány a budou kupujícím po doručení dodávky v plné výši zaplaceny.

12.2. Aby mohly být v okamžiku vystavení faktury využity výhody obchodování v režimu bez uplatnění daně, musí kupující při podání objednávky poskytnout Setoře příslušné vývozní dokumenty. Prodlení s doručením těchto dokumentů neposouvá den splatnosti faktur Setory obsahující započítané daně, ani vrácení daní, od kterých je plnění osvobozeno. Úprava účetnictví může být provedena pouze po obdržení těchto dokumentů.

13. ZPĚTNÝ VÝVOZ

13.1. Pokud není předem písemně odsouhlaseno Setorou, je zpětný vývoz zboží ze země, do které bylo původně prodáno, s výjimkami povolenými platným právem, výslovně zakázán. Setora si vyhrazuje právo zákazu zpětného vývozu zboží kupujícím odpovídající českému nebo kterémukoliv použitému právu.

13.2. Jestliže je vývoz zboží do země kupujícího nemožný v důsledku českého nebo cizího práva, vyhrazuje si Setora právo ukončit kupní smlouvu. V tomto případě žádná ze smluvních stran není oprávněna, v souladu s tímto ukončením, požadovat jakékoliv odškodnění.

14. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví vztahující se ke zboží a jakékoliv dokumentaci doručené v souladu se smlouvou jsou a vždy zůstanou výhradním vlastnictvím Setory.

15. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

15.1. Za předpokladu že zboží bylo dodáno nastává přechod vlastnických práv na zboží pouze tehdy, pokud byla zaplacena plná kupní cena, s výjimkou předchozího písemného souhlasu Setory. Kupující není oprávněn, až do zaplacení celkové kupní ceny, převést jakékoliv právo k tomuto zboží. Prodlení s placením v jakýkoli den splatnosti opravňuje Setoru k zpětnému odejmutí zboží kupujícímu.

15.2. Nebezpečí škody na zboží přechází okamžikem doručení zboží, jak je uvedeno v ustanovení 6.1.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1.V případě vzniku vyšší moci nebo jakýchkoliv okolností, které nejsou ovlivnitelné vůlí smluvních stran (požár, povodeň v Setoře nebo u jeho dodavatelů, mobilizace, obchodní embargo, zákaz převodu měny, obecný nedostatek dodavatelů, atd.), které by zapříčinili nepřiměřeně vysoké náklady na plnění povinností z této smlouvy, bude lhůta určená k plnění výše uvedených závazků podle této smlouvy prodloužena po dobu trvání těchto událostí s tím, že závazky budou splněny okamžitě a z vlastní vůle ihned po skončení těchto událostí. Strana, která si přeje získat výhody prodloužení vyvolané výše uvedenými událostmi, musí okamžitě písemně oznámit druhé smluvní straně vznik a zánik těchto událostí.

16.2. Jestliže se v důsledku vyšší moci stane plnění této smlouvy v průběhu přiměřené lhůty nemožné, je Setora oprávněna ukončit tuto smlouvu jednoduchou psanou výpovědí, bez toho, že by se k tomuto ukončení musel souhlasně vyjádřit soud.

17. SPLATNOST

17.1. Ukončení platnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu nezbavuje kupujícího povinností zaplatit veškeré dlužné částky.

18. PRÁVO A JURISDIKCE

18.1. Pokud Setora neuzná písemně jinak, veškeré prodeje upravené aktuálními všeobecnými podmínkami se budou řídit českým právem.

18.2. Jakékoliv spory vzniklé v důsledku výkladu smlouvy nebo v důsledku jejího uskutečňování spadají do výlučné působnosti příslušného soudu v České republice.

19. PŮVODNÍ TEXT

Původní text aktuálních všeobecných podmínek prodeje je psán v českém jazyce. Jestliže se vyskytne jakýkoliv nesoulad v překladu mezi českou verzí a překladem, rozhodující bude verze česká.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 8. 2007.

Společnost Setora, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 772 dne 20. 9.1991.